ŠPP vytvořilo podle MŠMT materiálů záznam o jednání pro TU.
Třídní učitel při výchovné komisi předloží tento zápis, ze kterého je patrné že se žákem se pracuje. Na jednání TU, žáka, případně zákonných zástupců se může účastnit rovněž vedení školy, výchovný poradce či školní metodik prevence, pokud si to TU vyžádá.

Program poradenských služeb 2018/2019 SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora

Obsah
Program poradenských služeb
Cíle programu
Vymezení činností týmu ŠPP
Strategie předcházení školní neúspěšnosti
Strategie předcházení šikaně a dalším projevům rizikového chování
Preventivní program (původně Minimální preventivní program)

Program je určen pro žáky, učitele i pro rodiče Střední odborné školy a středního odborného učiliště v Kutné Hoře, Čáslavská 202 a Seifertovy sady 20. Je zpracováván každoročně, aktualizován týmem poradenských pracovníků školy a poté předkládán ke schválení řediteli školy.

Plán výchovného poradenství školní rok 2018/1019

Výchovné poradkyně SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora:
Mgr. Irena Kalinová
Mgr. Dana Krulišová

Školní poradenské pracoviště SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora pracuje ve složení (řazeno abecedně):
Mgr. Ladislav Exner - školní metodik prevence (ŠMP),
Mgr. Irena Kalinová - výchovný poradce (VP) - (pracoviště Seifertovy Sady),
Mgr. Dana Krulišová - výchovný poradce (VP) - (pracoviště Čáslavská),
Mgr. Věra Málková - koordinátor inkluze (KI).
Plán práce pro školní rok 2018/2019

Kontakty

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště řemesel Kutná Hora

Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora

Elektronická podatelna: sockhkr-s.cz

Telefon: +420 327 533 411
Fax: +420 327 513 261

Email: infososkh.cz

 

Ruku v ruce s praxí

Našim žákům zajišťujeme teoretickou výuku i odborný výcvik. Velkou výhodou naší školy je spojení maturitních, učebních a nástavbových oborů do jednoho celku. Žák, který si ukousl velké sousto a nestačí na náročné maturitní studium, může bez problémů přejít do oboru s výučním listem. Naopak vyučení, kteří chtějí získat i maturitu, mohou u nás pokračovat v nástavbovém studiu.

partnervideo

©2020 SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora. All Rights Reserved.

Search