Historie školy

Před rokem 1989

Škola zahájila svoji vzdělávací činnost dne 1.9.1988.
Tomuto datu předcházela v letech 1986-1988 rychlá výstavba areálu v Čáslavské ulici. Organizačně škola tvořila součást oborového podniku Teplotechna Praha a její první oficiální název zněl SOU stavební o.p. Teplotechna, závod 08 Kutná Hora. Zařízení se profilovalo jako stavební, v prvním školním roce byly vyučovány tři učební obory - zedník, klempíř a izolatér, v následujících letech k nim přibyly ještě obor stavební výroba a studijní obor operátor stavební výroby.

Po roce 1989

Po listopadu 1989 dostaly události rychlý spád. Oborový podnik Teplotechna Praha se rozpadl, jednotlivé závody se oddělily a učiliště muselo hledat nového zřizovatele.
Stalo se jím ministerstvo výstavby a stavebnictví, které k 31. 12. 1990 zaniklo.
Dalším zřizovatelem se stalo ministerstvo průmyslu a obchodu a financování školy převzal stát prostřednictvím školského úřadu. Škola již nemohla spoléhat na podnikový nábor a se svou vzdělávací nabídkou se musela v regionu prosadit sama. Byly zaváděny nové obory - malíř, kuchař, zahradník, učiliště se otevřelo i absolventům zvláštních škol. Původní výlučně stavbařské zaměření se změnilo a škola se stala univerzálním zařízením pro přípravu mládeže v převážně řemeslných profesích. Tyto změny byly provázeny i změnami názvu - od SOU stavebního přes SOU stavebních a řemeslných oborů k SOU řemesel. Ministerstvo průmyslu učiliště předalo ministerstvu hospodářství a to posléze v listopadu 1996 ministerstvu školství.

Školní rok 1996/1997

Samotný školní rok 1996/1997 byl obtížný. Se zavedením 9. tříd základních škol nepřišli žáci do prvních ročníků a k tomuto poklesu nebylo ve financování školy přihlédnuto. Proto škola sama rozvíjela hospodářskou činnost, organizovala rekvalifikační kurzy, minimalizovala náklady. V této situaci MŠMT spouští program optimalizace. Udržet se mohou jenom silné školy s velkým počtem žáků. A proto začíná slučování škol. V červenci 1997 se ke škole přidává SOU strojírenské (ČKD), v lednu 1998 SOU místního hospodářství, v červenci 1998 SOU stavební Čáslav.

Rok 2004 a Seifertovy Sady

V roce 2004 se sloučila naše škola se SOU oděvním a Rodinnou školou Kutná Hora Seifertovy Sady. Historie druhé vzdělávací budovy naší školy v Seifertových Sadech má svoji bohatou a dlouhou minulost. V osmdesátých letech 19. století nechala obec kutnohorská postavit nákladem bezmála 20 000 zlatých Rolnickou školu. V počátcích zde studovalo méně než 20 žáků a jejich školné činilo 16 zlatých za rok. Škola byla financována z příspěvků zemských, z příspěvků zastupitelstva a hospodářského spolku kutnohorského. Postupem doby se mnohé změnilo. Přibývaly pozemky, nové hospodářské budovy a ke škole patřil prosperující školní statek. V roce 1910 byla provedena i přestavba vlastní budovy školy. Své poslání plnila škola dobře i v těžkých dobách válek (první i druhé světové) a zejména prosperovala v období první republiky. V roce 1948 byla Rolnická škola zestátněna. Od roku 1951 se vyučuje obor pěstitel a v roce 1952 dostává škola název Zemědělská mistrovská škola. Navštěvují ji i dívky a počet žáků se zvyšuje na 50 až 60. Budova se opět přestavuje, tentokráte zejména podkroví pro nový internát. Přibývá obor pěstitel - chovatel. V roce 1960 dochází ke změně. Bylo zřízeno Zemědělské odborné učiliště - učební obor zemědělec mechanizátor. Po dvou letech byl však tento typ studia převeden do Čáslavi a škola v Kutné Hoře v roce 1964 dostala název Zemědělská učňovská škola - obor opravář zemědělských strojů. Ve škole se vyučovala teorie oboru a odborný výcvik byl prováděn v Uhlířských Janovicích. Přilehlé hospodářské budovy a rozsáhlé pozemky školního statku byly předány Státnímu statku Čáslav (ovocnářské středisko). Škole zůstala jen předzahrádka a menší pozemek za školou, dnes sloužící jako hřiště. V letech 1977 - 79 je zemědělská škola postupně převáděna do Kladrub a do školy v Kutné Hoře přešli z Kolína - Šťáralky na jeden rok učni oboru prodavač. Od roku 1978 zde začali studovat žáci - učni oděvních oborů. Školní budovu zakoupila tehdejší VHJ Prostějov a v roce 1979 zde bylo zřízeno Střední odborné učiliště oděvní Kutná Hora. Ve škole se vyučovaly tři učební obory. Krejčová (pro Pragoděv, resp. Triolu, Modenu a výrobní družstvo Moděvu), švadlena (pro Pleas) a kožešník (pro Karu). Odborná výuka probíhala v učňovských střediscích uvedených podniků. Školu ročně opouštělo 120 až 130 nových absolventů. V roce 1991 byla ukončena výuka učebního oboru kožešník, který byl převeden do Kolína a poté do Hlinska v Čechách. Změněné společenské podmínky, otevření volného tržního hospodářství, přinesly i změny ve školství. Vznikla potřeba nového typu školy, která by umožnovala získat rozsáhlé vzdělání na úrovni středoškolského učiva. V roce 1991 byla otevřena Rodinná škola a celý název školy zněl - Střední odborné učiliště oděvní a Rodinná škola Kutná Hora. Rodinná škola rychle vešla do povědomí veřejnosti a stala se oblíbenou. Názory ministerstva školství se však ubíraly jiným směrem a rozhodnutím ministra byly rodinné školy zrušeny a poslední ročník končil studium ve školním roce 1998 - 1999. Na jaře 1994 se započalo s rozsáhlou rekonstrukcí školy, zejména s přístavbou druhého patra a podkroví v levé části budovy. Vznikly tak nové odborné učebny, kabinety a internátní pokoje pro studenty. Stavebními úpravami se podařilo sjednotit architektonický styl budovy, který byl mnohými přístavbami narušen. Nové prostory a vyšší kapacita žáků umožnily zavádět nové učební a studijní obory. Nejdříve bylo v roce 1994 otevřeno dálkové nástavbové studium oděvnictví, které se posléze stalo studiem denním. Ve školním roce 1997 - 1998 začali žáci studovat zcela nový studijní obor s maturitou - veřejnoprávní činnost. V témže roce byl změněn název školy na Střední odborná škola a Střední odborné učiliště oděvní. Reakcí na potřeby pracovního trhu v regionu a velký zájem o studium bylo otevření dalšího čtyřletého studijního oboru s maturitou - sociální péče, který byl otevřen v roce 2001. V 90. letech na základě prognózy o vývoji počtu budoucích žáků došlo ke sloučení našich dvou současných vzdělávacích budov.

Současnost

Moderní a stále se rozvíjející škola s širokou nabídkou oborů pro celé spektrum zájemců. Nabízíme čtyřleté maturitní a dvouleté nástavbové obory, ale také tříleté obory učební.
Ze všech našich oborů najdou žáci výborné uplatnění v praxi.

 

Kontakty

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště řemesel Kutná Hora

Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora

Elektronická podatelna: sockhkr-s.cz

Telefon: +420 327 533 411
Fax: +420 327 513 261

Email: infososkh.cz

 

Ruku v ruce s praxí

Našim žákům zajišťujeme teoretickou výuku i odborný výcvik. Velkou výhodou naší školy je spojení maturitních, učebních a nástavbových oborů do jednoho celku. Žák, který si ukousl velké sousto a nestačí na náročné maturitní studium, může bez problémů přejít do oboru s výučním listem. Naopak vyučení, kteří chtějí získat i maturitu, mohou u nás pokračovat v nástavbovém studiu.

partnervideo

©2024 SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora. All Rights Reserved.

Search