Základní informace

KONTAKTY
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
GDPR

 

KONTAKTY

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel Kutná Hora,
Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora

Telefon: +420 327 533 411,
Fax: +420 327 513 261
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
E-mail u zřizovatele Středočeský kraj: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Datová schránka: 37uxkjv

 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel Kutná Hora
Zkrácený název: SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora
Sídlo: Kutná Hora, Čáslavská 202
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 00509965 Identifikátor zařízení: 600 007 294
IZO - 110 036 778 Zřizovatel školy: Středočeský kraj (od 1.10. 2001)
Právní forma: kraj, IČO 70 891 095
Adresa: Zborovská 11, 150 21 Praha 5GDPR

Informace o zpracování osobních údajů o žácích a zákonných zástupcích
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel Kutná Hora, se sídlem Čáslavská 202, Kutná Hora dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS 37uxkjv, emailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo poštou na adrese SOŠ a SOU řemesel, Čáslavská 202, Kutná Hora 284 01.
Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů: jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo žákovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li žák na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole.
Výše vymezené údaje se dále v souladu s ustanovením § 28 odst. 5 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, předávají MŠMT, údaje o zdravotním postižení či zdravotním znevýhodnění se sdružují v anonymizované podobě.
Dále škola zpracovává údaje o zákonných zástupcích: jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, místo bydliště, pokud nemá na území ČR místo trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností, telefonické spojení pro účely správního řízení.

Další účely zpracování osobních údajů o žácích a zákonných zástupcích dle zákona:
zajištění středního vzdělávání,
zájmové vzdělávání na domově mládeže,
přijímací řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole,
poskytování poradenských služeb ve školách,
poskytování poradenských služeb v ŠPZ,
evidence úrazů

Další účely zpracování osobních údajů o žácích a zákonných zástupcích se souhlasem

prezentace školy na veřejnosti (zveřejňování fotografií a úspěchů žáků na webu školy, v tisku, v médiích, zasílání prací žáků do soutěží),
organizace zájezdů, exkurzí, projektů, sportovních pobytových kurzů.

Odpovědná osoba pověřence:
Lenka Kramářová, tel.: 327 533 411, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Kontakty

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště řemesel Kutná Hora

Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora

Elektronická podatelna: sockhkr-s.cz

Telefon: +420 327 533 411
Fax: +420 327 513 261

Email: infososkh.cz

 

Ruku v ruce s praxí

Našim žákům zajišťujeme teoretickou výuku i odborný výcvik. Velkou výhodou naší školy je spojení maturitních, učebních a nástavbových oborů do jednoho celku. Žák, který si ukousl velké sousto a nestačí na náročné maturitní studium, může bez problémů přejít do oboru s výučním listem. Naopak vyučení, kteří chtějí získat i maturitu, mohou u nás pokračovat v nástavbovém studiu.

partnervideo

©2024 SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora. All Rights Reserved.

Search